logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

 Upozorňujeme na probíhající odečty poměrových měřičů, sledujte, prosím, vývěsky na obvyklých místech v domě.
Podrobnější informace viz Aktuality... - Harmonogram odečtů 2018 (Hamrozi s.r.o.).

 

 

 

Profil družstva SBD Těšíňan

Družstvo pro své členy zabezpečuje provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečuje plnění služeb, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.Organizuje údržbu, opravy, modernizaci a rekonstrukci bytových i nebytových objektů a prostor. K 1. 1. 2015 má družstvo ve své správě 3589 bytových jednotek a 51 garáží. Ve vlastnictví družstva je 3536 bytových jednotek a 50 garáží, a to vč.9 bytových jednotek a 4 garáží, pro které vykonává správu jiný subjekt.

SBD Těšíňan má vlastní kabelovou televizi a do 3547 spravovaných bytů v domech SBD dodává 72 digitálních českých, slovenských a polských TV programů. Tyto služby zajišťuje i pro dalších 1338 bytů v jiných domech a rodinných domcích ve městě.

Z historie SBD Těšíňan

Do obchodního rejstříku u Krajského soudu bylo družstvo vepsáno 14.6.1976. Stalo se tak po integraci dne 1.6.1976 bývalého SBD zaměstnanců dolů 9. květen- ČSM v Českém Těšíně se Stavebním bytovým družstvem občanů v Českém Těšíně, které vzniklo v roce 1959. Do SBD Těšíňan bylo v roce 1979 včleněno i SBD VOKD, jež vzniklo v roce 1965 v souvislosti s výstavbou některých domů v prolukách historické části města.

Svaz českých a moravských bytových družstev

SBD Těšíňan je členem Svazu českých a moravských bytových družstev. Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. V současné době svaz sdružuje skoro 700 bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, které spravují 700 000 jednotek, což je 17% bytového fondu České republiky. Bytová družstva jsou stále ještě největším vlastníkem bytů (co do počtu i hodnoty) v České republice.


Krátce z historie bytového družstevnictví

Nejmladší formou družstevnictví je bytové družstevnictví. Jeho první formy jsou zaznamenány ve Švédsku, Dánsku, Francii a Německu. Cílem bylo a je pečovat o zlepšení podmínek na úseku bydlení a poskytování služeb spojených s bydlením. První bytová družstva vznikala v českých zemích už v 80-ých létech 19. století. Jejich cílem bylo především zajištění bydlení pro dělníky a zaměstnance. Jejich hlavním problém bylo opatřování úvěrů. Již v roce 1912 bylo evidováno 127 bytových družstev. I v průběhu let 1918-1939 byla činnost bytových družstev přínosem při výstavbě a zkvalitňování bydlení pro slabší sociální vrstvy. Přerušení nastalo v době 2. světové války, ale po roce 1945 bytová družstva opět navázala na předválečné tradice. V roce 1949 bylo evidováno 900 bytových družstev, v roce 1954 však byla veškerá družstevní bytová výstavba zastavena. Do roku 1959 pak bytové družstevnictví zabezpečovalo pouze správu a provoz bytů. Rozvoj bytového družstevnictví nastal až v roce 1959 a to přijetím zákona č. 27/1959 Sb. Nové ekonomické podmínky byly pro občany výhodné a nezanedbatelný byl i finanční příspěvek státu na tento typ bytové výstavby. Po roce 1959 bytová družstva v ČSR vznikala na částečně demokratických principech, většinou z iniciativy samotných funkcionářů družstev a občanů, jež s pomocí a formou bytových družstev se rozhodli zajistit si své bydlení. Tento proces vyvrcholil rokem 1968, jež byl navíc obdobím celkového uvolnění celospolečenské tvrdé centralizace. Bohužel v následujícím normalizačním období 70-tých let byly demokratické principy i v rámci bytových družstev postupně potlačovány a docházelo k nedobrovolné integraci družstev, vzniku velkých družstev, a to mnohdy proti vůli členů. V tomto období v bytové výstavbě dostává přednost kvantita před kvalitou v důsledku čehož se dodnes potýkáme s vadami a poruchami panelové výstavby. V letech 1970 - 1989 se družstevně realizovalo ročně v ČR cca 20 000 bytů, nejvíce jich bylo postaveno v roce 1970 - 34,8 tisíc.
Z hlediska dalšího historického vývoje byl zásadním obratem rok 1989, kdy dochází k přechodu od centrálního plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. Tyto změny se samozřejmě nemohly nedotknout bytových družstev. Dochází k postupné transformaci bytových družstev a v roce 1994 byl zahájen proces možnosti dílčí privatizace družstevních bytů. Současně skončila družstevní bytová výstavba. Vznikají nová, zejména malá družstva, stávající se plně stabilizovala.

Prvořadým úkolem bytových družstev je v současnosti modernizace bytového fondu a nabídka kvalitních služeb spojených se správou bytů.

 Historický přehled předsedů, místopředsedů a členů představenstva SBD 

 

 

 
  © 2018 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz